Search
Close this search box.

Πολιτική επιστροφών

REFUND POLICY [ENGLISH]

[EΛΛΗΝΙΚΑ/GREEK] ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Returns
Our policy lasts 14 days. If 14 days have gone by since the receipt of your purchase, unfortunately we can’t offer you a refund or exchange.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.

Several types of goods are exempt from being returned. Perishable goods such as food, flowers, newspapers or magazines cannot be returned. We also do not accept products that are intimate or sanitary goods, hazardous materials, or flammable liquids or gases.

Additional non-returnable items:
– Gift cards
– Downloadable software products
– Some health and personal care items

To complete your return, we require a receipt or proof of purchase. The cost for returning the items to us will be borne by the customer. Returns should be addressed to:

CONELLE

17 Themistokli Dervi Street

1066, Nicosia

CYPRUS

There are certain situations where only partial refunds or no refunds are granted (if applicable):
   1. Any item not in its original condition, is damaged or missing parts for reasons not due to our error – partial or no refund.
   2. Any item that is returned more than 14 days after the parcel had been received by the client – no refund.

Money Refunds (if applicable)n – please note certain deductions apply as per below depending on the circumstance.
Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.

If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days. Any bank transfer or related costs for returning the amount to your account or credit card will be borne by the customer. If payment had been made via Paypal, any amounts retained by Paypal as processing or commission fees, shall also be deducted by the amount to be refunded. Furthermore, had the client opted to purchase during a ‘Free Delivery’ period, then should a money refund be requested, the delivery cost for the original shipment to the client shall also be deducted from the amount to be refunded.

Late or missing refunds (if applicable)
If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.
Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.
Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.
If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at info@e-conelle.com.

Sale items (if applicable)
Only regular priced items may be refunded, unfortunately sale items cannot be refunded, only exchanged with other items or with a credit voucher assuming the goods have been returned to CONELLE within 14 days from the date the parcel had been originally delivered to the client.

Exchanges (if applicable)
We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at info@e-conelle.com and send your item to: CONELLE, 17 Themistokli Dervi Street, 1066, Nicosia , Cyprus.

Gifts
If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and he will find out about your return.

Shipping & Return Costs
To return your product, you should first contact us via email (info@e-conelle.com) or phone (+357 22450000) and then send your product to:

CONELLE, 17 Themistokli Dervi Street, 1066, Nicosia , Cyprus

or to the address which our customer service representative will direct you to.

Return costs are borne by the customer. Costs for delivery of new items are also borne by the customer.

For returns within Cyprus, we suggest you use ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ / GENIKI TACHYDROMIKI by contacting them via phone at: (+357) 22002146 – 77770727 and providing them with the above address for returning the items.

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you, may vary.

If you are shipping an item over 75 EURO, you should consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Η πολιτική μας διαρκεί 14 ημέρες.

Εάν έχουν περάσει 14 ημέρες από την παραλαβή της αγοράς σας, δυστυχώς δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή. Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις για επιστροφή, το προϊόν σας πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο και στην ίδια κατάσταση που το παραλάβατε. Πρέπει επίσης να είναι στην αρχική συσκευασία.

Πολλοί τύποι αγαθών εξαιρούνται από την επιστροφή τους. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή ευπαθών αγαθών, όπως φαγητό, λουλούδια, εφημερίδες ή περιοδικά. Επίσης, δεν δεχόμαστε προϊόντα που είναι οικεία ή είδη υγιεινής, επικίνδυνα υλικά ή εύφλεκτα υγρά ή αέρια.

Πρόσθετα αντικείμενα που δεν επιστρέφονται:

– Κάρτες δώρων

– Προϊόντα λογισμικού με δυνατότητα λήψης

– Ορισμένα είδη υγείας και προσωπικής φροντίδας

Για να ολοκληρώσετε την επιστροφή σας, απαιτούμε απόδειξη ή απόδειξη αγοράς. Το κόστος επιστροφής των αντικειμένων σε εμάς βαρύνει τον πελάτη. Οι επιστροφές πρέπει να απευθύνονται προς:

CONELLE

Οδός Θεμιστοκλή Δέρβι 17

1066, Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ

ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ/ΑΡΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες χορηγούνται μόνο μερικές επιστροφές χρημάτων ή καμία επιστροφή χρημάτων (εάν ισχύει):

1. Οποιοδήποτε αντικείμενο δεν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, έχει υποστεί ζημιά ή λείπει ανταλλακτικά για λόγους που δεν οφείλονται στο σφάλμα μας – μερική ή μη επιστροφή χρημάτων αναλόγως της περίστασης/περιστατικού.

2. Οποιοδήποτε αντικείμενο επιστρέφεται περισσότερο από 14 ημέρες μετά την παραλαβή του δέματος από τον πελάτη – καμία επιστροφή χρημάτων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (εάν εγκριθεί ) ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ:

Μόλις ληφθεί και επιθεωρηθεί η επιστροφή σας, θα σας στείλουμε ένα email για να σας ειδοποιήσουμε ότι έχουμε λάβει το επιστρεφόμενο αντικείμενο σας. Θα σας ειδοποιήσουμε επίσης για την έγκριση ή την απόρριψη της επιστροφής χρημάτων σας.

Εάν εγκριθείτε, τότε θα γίνει επεξεργασία της επιστροφής χρημάτων και μια πίστωση θα εφαρμοστεί αυτόματα στην πιστωτική σας κάρτα ή στον αρχικό τρόπο πληρωμής, εντός ορισμένου ποσού ημερών (30 ημερών). Τυχόν τραπεζική μεταφορά ή συναφή κόστη για την επιστροφή του ποσού στον λογαριασμό σας ή στην πιστωτική σας κάρτα θα βαρύνουν τον πελάτη. Εάν η πληρωμή είχε πραγματοποιηθεί μέσω Paypal, τυχόν ποσά που διατηρεί η Paypal ως έξοδα επεξεργασίας ή προμήθειας, αφαιρούνται επίσης από το ποσό που θα επιστραφεί. Επιπλέον, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει να αγοράσει κατά τη διάρκεια της περιόδου «Δωρεάν παράδοση», τότε εάν ζητηθεί επιστροφή χρημάτων, το κόστος παράδοσης για την αρχική αποστολή στον πελάτη αφαιρείται επίσης από το ποσό που θα επιστραφεί.

Καθυστερημένες ή ελλιπείς επιστροφές χρημάτων (εάν εφαρμόζεται)

Εάν δεν έχετε λάβει ακόμη επιστροφή χρημάτων, ελέγξτε πρώτα τον τραπεζικό λογαριασμό σας. Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με την εταιρεία της πιστωτικής σας κάρτας, ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος πριν από την επισήμανση της επιστροφής χρημάτων. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με την τράπεζά σας. Υπάρχει συχνά κάποιος χρόνος επεξεργασίας πριν από την καταχώρηση επιστροφής χρημάτων Αν έχετε κάνει όλα αυτά και δεν έχετε λάβει ακόμη την επιστροφή χρημάτων, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@e-conelle.com.

Μπορούν να επιστραφούν μόνο αντικείμενα κανονικής/πρώτης τιμής, δυστυχώς δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων για αντικείμενα εκπτώσεων, αυτά ανταλλάσσονται μόνο με άλλα αντικείμενα ή με πιστωτικό κουπόνι με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα έχουν επιστραφεί στο CONELLE εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αρχικής παράδοσης του δέματος παραδόθηκε στον πελάτη.

Ανταλλαγές (εάν εφαρμόζεται):

Αντικαθιστούμε αντικείμενα μόνο εάν είναι ελαττωματικά ή κατεστραμμένα. Εάν πρέπει να το ανταλλάξετε με το ίδιο αντικείμενο, στείλτε μας ένα email στο info@e-conelle.com και στείλτε το αντικείμενό σας στη διεύθυνση: CONELLE, οδός Θεμιστοκλή 17 Ντέρβι, 1066, Λευκωσία, Κύπρος.

Δώρα

Εάν το αντικείμενο επισημάνθηκε ως δώρο όταν αγοράστηκε και αποστέλλεται απευθείας σε εσάς, θα λάβετε μια πίστωση δώρου για την αξία της επιστροφής σας (ισχύουν ανάλογα οι ανωτέρω όροι). Μόλις ληφθεί το επιστρεφόμενο αντικείμενο, θα σας αποσταλεί ένα πιστοποιητικό δώρου. Εάν το αντικείμενο δεν είχε επισημανθεί ως δώρο κατά την αγορά ή εάν ο δωρητής είχε αποστείλει την παραγγελία στον εαυτό του για να σας δώσει αργότερα, θα στείλουμε επιστροφή χρημάτων στον δωρητή δώρων και θα μάθει για την επιστροφή σας.

Κόστος αποστολής και επιστροφής

Για να επιστρέψετε το προϊόν σας, πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email (info@e-conelle.com) ή τηλεφώνου (+357 22450000) και στη συνέχεια να στείλετε το προϊόν σας στη διεύθυνση:

CONELLE, Οδός Θεμιστοκλή Δέρβη 17, 1066, Λευκωσία, Κύπρος

ή στη διεύθυνση στην οποία θα σας κατευθύνει ο αντιπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών.

Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη. Τα έξοδα παράδοσης νέων αντικειμένων βαρύνουν επίσης τον πελάτη.

Για επιστροφές εντός Κύπρου, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε το ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ / GENIKI TACHYDROMIKI επικοινωνώντας μαζί τους μέσω τηλεφώνου στο: (+357) 22002146 – 77770727 και παρέχοντάς τους την παραπάνω διεύθυνση για την επιστροφή των αντικειμένων.

Θα είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή των δικών σας εξόδων αποστολής για την επιστροφή του αντικειμένου σας. Τα έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται.

Εάν λάβετε επιστροφή χρημάτων, το κόστος αποστολής επιστροφής θα αφαιρεθεί από την επιστροφή χρημάτων. Ανάλογα με το πού ζείτε, ο χρόνος που ενδέχεται να χρειαστεί για να φτάσει το προϊόν που έχετε ανταλλάξει ενδέχεται να διαφέρει.

Εάν στέλνετε ένα είδος άνω των 75 ευρώ, θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία αποστολής με δυνατότητα παρακολούθησης ή να αγοράσετε ασφάλεια αποστολής. Δεν εγγυόμαστε ότι θα λάβουμε το επιστρεφόμενο προϊόν σας.

Scroll to Top